Privacybeleid

Dit privacybeleid is opgesteld om de vertrouwelijkheid, privacy en bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van deze site en gebruikers van onze diensten te waarborgen, door dergelijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en vernietiging.

1. Verzameling en gebruik van informatie

De toegang tot deze site kan afhankelijk worden gesteld van de registratie van bezoekers, waarbij informatie wordt gevraagd waarmee de bezoeker kan worden geïdentificeerd en waardoor contact met onze gebruikers mogelijk is. Door te besluiten zijn gegevens te verstrekken, verklaart de gebruiker de voorwaarden van dit beleid te kennen en te aanvaarden. De site ontvangt en slaat ook automatisch, door middel van cookies, informatie op over de activiteiten van de browser, met inbegrip van het IP-adres en de bezochte pagina. Deze activiteitsgegevens (logs) worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en meting van de geleverde diensten.

Cookies en webbakens

We gebruiken cookies om informatie op te slaan, zoals uw persoonlijke voorkeuren, wanneer u de Hoe Japans leren. Dit kan een eenvoudige popup zijn, of een link op verschillende diensten die wij aanbieden, zoals forums.

Google maakt gebruik van de nieuwe DART-cookie om advertenties weer te geven op basis van uw interesses en uw bezoek aan onze blog en andere sites op het web. U kunt zich afmelden voor het gebruik van de DART-cookie door de advertentiepagina van Google en het controleprogramma van het bedrijf te bezoeken.

De gebruiker is zich ervan bewust en stemt ermee in dat de verzamelde informatie voor de volgende doeleinden wordt gebruikt: (a) om te informeren over nieuwe inhoud, nieuws en evenementen; (b) om contactgegevens bij te werken; (c) om de bruikbaarheid en de interactieve ervaring tijdens de navigatie van de gebruiker op de Site te optimaliseren; (d) om algemene statistieken op te stellen, zonder de gebruikers te identificeren; (e) om te reageren op de twijfels en verzoeken van de gebruikers zelf; en (f) om te voldoen aan wettelijke of gerechtelijke bepalingen. Wij behouden ons ook het recht voor om dergelijke gegevens, op individuele basis, te gebruiken in geval van onderzoek naar civiele of strafbare feiten, met name wanneer er een vermoeden bestaat van fraude, hackeraanvallen, systeemwijzigingen of ongeoorloofde toegang tot beschermde informatie en registratiegegevens van andere gebruikers.

2. Bewaring en verantwoording van de verzamelde informatie

Alle door gebruikers verstrekte informatie wordt verkregen en opgeslagen overeenkomstig de strengste normen inzake veiligheid en betrouwbaarheid. Wij zullen onze uiterste best doen om de integriteit van de aan ons verstrekte informatie te handhaven, om welke reden wij niet verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van toegang en/of gebruik door derden. De toegang tot de verzamelde informatie is beperkt tot werknemers en bevoegde personen. Degenen die dergelijke informatie onrechtmatig gebruiken, in strijd met dit privacybeleid, worden onderworpen aan administratieve en disciplinaire sancties, zonder dat de toepasselijke wettelijke maatregelen worden uitgesloten. Tenzij door wettelijke of gerechtelijke bepaling, zal de informatie van gebruikers geregistreerd op deze site nooit worden overgedragen aan derden of worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor ze werd verzameld. Alle verzamelde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in de database van deze Site, en de beheerder van de Site zal er verantwoordelijk voor zijn.

3. Informatie, meningen en inhoud gegenereerd door derden

Deze Site maakt deelname van bezoekers/gebruikers mogelijk door middel van commentaar, uitwisseling van informatie, publicatie van door derden gegenereerde inhoud en verspreiding van advertenties. Bezoekers, gebruikers en adverteerders zijn zich ervan bewust dat zij geen informatie, meningen of inhoud mogen publiceren die immoreel, illegaal, racistisch, lasterlijk, kwetsend, pornografisch of crimineel is of enige inhoud die de rechten van de auteur schendt. U bent zich er ook van bewust dat alle informatie, inhoud of meningen die op deze Site worden verstrekt of vrijelijk worden gepubliceerd, met uitzondering van persoonlijke informatie die voor registratiedoeleinden wordt gevraagd, NIET GOSPELY CONFIDENTIEL OF BESCHERMD ZIJN DOOR DIT PRIVACYBELEID, en vrijelijk kunnen worden geraadpleegd en bekeken door andere bezoekers en gebruikers. Ook verboden zijn advertenties of elke verspreiding van producten, diensten of evenementen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de goede gewoonten. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze Site zijn niet aansprakelijk voor de informatie, meningen en inhoud die door derden worden gegenereerd, noch voor de kwaliteit of waarheidsgetrouwheid van de producten, diensten of gebeurtenissen die via de Site bekend worden gemaakt. Elke immorele of illegale uiting, reproductie of publicatie moet worden gemeld aan de organisatoren van deze site en zal onmiddellijk worden verwijderd. De kennisgeving moet worden toegezonden aan het adres van de voor het gebied verantwoordelijke personen.

4. Verantwoordelijkheid van de gebruikers

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zijn/haar wachtwoord en toegangslogin te bewaren. Wij raden het gebruik van voor de hand liggende wachtwoorden, zoals speciale data, namen of cijferreeksen, af. Als de gebruiker merkt of vermoedt dat zijn wachtwoord is gekraakt, moet hij het veranderen op zijn registratiepagina. Wij zetten ons in om de online privacy van kinderen te beschermen. Registratie van minderjarigen vindt alleen plaats voor deelname aan afgeschermde delen van de site met educatieve inhoud. De gegevens van minderjarigen worden alleen gebruikt om te reageren op vragen, academische vragen, het plannen van lezingen in scholen of om redenen van algemene statistiek. Wij bevelen ook aan dat minderjarigen altijd onder begeleiding en toezicht staan van hun voogden, die te allen tijde om annulering van de inschrijving kunnen verzoeken. Dit beleid wordt voortdurend verbeterd en verfijnd. Derhalve bevelen wij aan dat zij periodiek wordt geraadpleegd.