Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov boli vypracované s cieľom zabezpečiť dôvernosť, súkromie a ochranu osobných údajov návštevníkov tejto stránky a používateľov našich služieb a chrániť tieto informácie pred stratou, zneužitím, neoprávneným prístupom, zmenou a zničením.

1. Zhromažďovanie a používanie informácií

Prístup na túto stránku môže byť podmienený registráciou návštevníka, kedy sa od neho budú vyžadovať informácie, ktoré umožnia identifikáciu návštevníka a kontakt s našimi používateľmi. Rozhodnutím o poskytnutí svojich údajov používateľ vyhlasuje, že pozná a akceptuje podmienky týchto zásad.Stránka tiež prijíma a automaticky ukladá informácie o aktivitách prehliadača, vrátane IP adresy a navštívenej stránky, a to prostredníctvom súborov cookie. Tieto záznamy o činnosti (logy) sa budú používať len na štatistické účely a meranie poskytovaných služieb.

Súbory cookie a webové signály

Používame cookies na ukladanie informácií, ako sú vaše osobné preferencie, keď navštívite Ako sa naučiť japonsky. Môže ísť o jednoduché vyskakovacie okno alebo odkaz na rôzne služby, ktoré poskytujeme, napríklad fóra.

Spoločnosť Google využíva nový Súbor cookie DART na zobrazovanie reklám na základe vašich záujmov a vašej návštevy nášho blogu a iných webových stránok. Používanie súboru cookie DART môžete odmietnuť tak, že navštívite stránku s reklamami spoločnosti Google a jej program na ochranu osobných údajov.

Používateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že zhromaždené informácie budú použité na tieto účely: (a) informovanie o novom obsahu, novinkách a udalostiach; (b) aktualizácia kontaktných údajov; (c) optimalizácia použiteľnosti a interaktívneho zážitku počas navigácie používateľa na stránke; (d) vypracovanie všeobecných štatistík bez identifikácie používateľov; (e) reakcia na pochybnosti a žiadosti samotných používateľov; a (f) dodržiavanie právnych alebo súdnych rozhodnutí. Vyhradzujeme si tiež právo použiť tieto záznamy na individuálnom základe v prípadoch vyšetrovania občianskoprávnych alebo trestných činov, najmä ak existuje podozrenie z podvodu, hackerských útokov, zmien systému alebo neoprávneného prístupu k chráneným informáciám a registračným údajom iných používateľov.

2. Uchovávanie a zodpovednosť za zozbierané informácie

Všetky informácie poskytnuté používateľmi sa získavajú a uchovávajú v súlade s najprísnejšími normami bezpečnosti a spoľahlivosti. Vynaložíme maximálne úsilie na zachovanie integrity informácií, ktoré nám boli poskytnuté, a preto nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené prístupom k nim a/alebo ich použitím tretími stranami. Prístup k zhromaždeným informáciám majú len zamestnanci a oprávnené osoby. Osoby, ktoré neoprávnene použijú tieto informácie v rozpore s týmito zásadami ochrany osobných údajov, budú podliehať administratívnym a disciplinárnym sankciám bez vylúčenia príslušných právnych opatrení. Ak to nie je zákonné alebo súdne rozhodnutie, informácie o používateľoch zaregistrovaných na tejto stránke sa nikdy neprenesú tretím stranám ani nepoužijú na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené. Všetky zozbierané osobné údaje budú začlenené do databázy tejto stránky a správca stránky bude za ne zodpovedný.

3. Informácie, názory a obsah vytvorený tretími stranami

Táto stránka umožňuje účasť návštevníkov/užívateľov prostredníctvom komentárov, výmeny informácií, zverejňovania obsahu vytvoreného tretími stranami a šírenia reklamy. Návštevníci, používatelia a inzerenti si týmto uvedomujú, že nesmú zverejňovať informácie, názory alebo obsah, ktorý je nemorálny, nezákonný, rasistický, hanlivý, poškodzujúci, pornografický, kriminálny alebo akýkoľvek obsah, ktorý porušuje práva autora. Ste si tiež vedomí toho, že akékoľvek informácie, obsah alebo názory poskytnuté alebo voľne zverejnené na tejto stránke, s výnimkou osobných údajov požadovaných na účely registrácie, NIE SÚ POSKYTOVANÉ ANI OCHRÁNENÉ TÝMTO ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a môžu byť voľne prístupné a prezerané inými návštevníkmi a používateľmi. Zakázané sú aj reklamy alebo akékoľvek šírenie produktov, služieb alebo podujatí, ktoré nerešpektujú zákon, morálku a dobré zvyky. Osoby zodpovedné za túto stránku nenesú zodpovednosť za informácie, názory a obsah vytvorený tretími stranami, ani za kvalitu alebo pravdivosť produktov, služieb alebo udalostí zverejnených prostredníctvom tejto stránky. Akékoľvek nemorálne alebo nezákonné prejavy, reprodukcia alebo zverejnenie musia byť oznámené organizátorom tejto stránky a budú okamžite odstránené. Oznámenie by sa malo zaslať na adresu osôb zodpovedných za danú lokalitu.

4. Zodpovednosť používateľov

Používateľ je zodpovedný za dodržiavanie svojho hesla a prihlasovacích údajov. Neodporúčame používať zjavné heslá, ako sú špeciálne dátumy, mená alebo číselné sekvencie. Ak používateľ zistí alebo má len podozrenie, že jeho heslo bolo prelomené, mal by si ho zmeniť na svojej registračnej stránke. Zaväzujeme sa chrániť súkromie detí online. Prípadná registrácia neplnoletých osôb sa uskutoční len na účely účasti v obmedzených oblastiach stránky so vzdelávacím obsahom. Údaje maloletých sa použijú len na odpovede na otázky, akademické otázky, plánovanie prednášok v školách alebo z dôvodov všeobecnej štatistiky. Odporúčame tiež, aby boli maloletí vždy pod dohľadom svojich opatrovníkov, ktorí môžu kedykoľvek požiadať o zrušenie registrácie. Táto politika podlieha neustálemu zlepšovaniu a zdokonaľovaniu. Preto odporúčame pravidelné konzultácie.