Ο ανεπίσημος τρόπος των ρημάτων στα ιαπωνικά

Μάθετε τώρα o modo informal dos verbos em japonês!

A forma simples de um verbo em japonês seria algo muito próximo ao infinitivo dos verbos na língua portuguesa. Ou seja, essa é a forma mais primitiva de um verbo em japonês.

Ο ανεπίσημος τρόπος των ρημάτων στα ιαπωνικά

Por ser a forma mais simples de um verbo, os dicionários de japonês passaram a adotá-la como forma padrão em seus índices de pesquisa. Por causa deste fato, a forma simples dos verbos em japonês passou a ser conhecida como forma do dicionário.

Passe o cursor do mouse sobre os símbolos japoneses para ver a pronúncia e o signficado deles

Na questão dos níveis de formalidade, a forma simples de um verbo japonês se encontra no nível informal. Sendo assim, os verbos com essa conjugação só devem ser usadas quando conversamos com amigos e familiares. Em ocasiões mais formais como festas e reuniões de negócios, é mais conveniente usarmos a forma ます dos verbos em japonês.

Outra curiosidade interessante sobre a forma do dicionário, ou forma simples dos verbos, é que ele é a forma mais comum usada em animes e mangas japoneses.

Conjugando os verbos em japonês

A conjugação dos verbos na forma simples não é tão complicada como muitos chegam a pensar. Na verdade, ela até me lembra a conjugação dos adjetivos em japonês, mas com algumas leves diferenças.

O tempo presente dos verbos em japonês

Esse é o tempo padrão usado pelos dicionários de japonês. Além disso, é também a forma usada para dividir os verbos em grupos, facilitando o estudo da língua japonesa.

No tempo presente, não há o que fazer. Apenas decoramos a forma mais primitiva dos verbos em japonês, prestando atenção em suas terminações.

Grupo dos verbos japoneses terminados em 

話す - μιλάω

書く - γράψτε

聞く - ακούστε

待つ - περιμένετε

飲む - ποτό

Grupo dos verbos japoneses terminados em いる ή える

見る - δείτε

起きる - ξυπνήστε

出る - αφήστε

食べる- φάτε

Grupo de verbos japoneses irregulares

する – fazer

来る – Vir

O tempo passado dos verbos em japonês

Conjugar verbos na forma do dicionário dando a idéia de passado, varia de acordo com cada grupo de verbos japoneses. Sendo assim, cada grupo terá suas próprias regras e formas de conjugação.

Grupo de verbos terminados em 

1. Para os verbos terminados em , vamos trocar a terminação  από した.

話す γυρίζει 話した

貸す γυρίζει 貸した

2. Para os verbos terminados em  e  trocamos todas essas sílabas por った.

待つ γυρίζει 待った

買う γυρίζει 買った

帰る γυρίζει 帰った

3. Para os verbos terminados em , trocamos a terminação  από いた. Apesar disso, tenha cuidado, pois podem existir exceções, como o passado de 行く que é 行った.

書く γυρίζει 書いた

4. Para os verbos terminados em , trocamos a terminação  από いだ.

急ぐ γυρίζει 急いだ

5. Para os verbos terminados em  e , trocamos cada uma dessas terminações porんだ.

遊ぶ γυρίζει 遊んだ

飲む γυρίζει 飲んだ

死ぬ γυρίζει 死んだ

Grupo dos verbos terminados em いる ή える

Para este grupo de verbos, basta trocar a terminação  με την καταγγελία .

見る γυρίζει 見た

出る γυρίζει 出た

食べる γυρίζει 食べた

Grupo de verbos japoneses irregulares

Para este grupo, não existe uma regra fixa. A melhor forma é consultar um dicionário ou uma gramática.

する γυρίζει した

来る γυρίζει 来た

O presente negativo dos verbos em japonês

Este tempo verbal possui algumas poucas regras, sendo mais fácil de conjugar que os tempos verbais anteriores.

Grupo de verbos terminados em 

Para resumir tudo numa regra simples, basta trocar a última sílaba terminada em “u”, pela sílaba da mesma família do hiragana terminada em “a”, adicionando a extensão ない. Observe os exemplos abaixo:

話す γυρίζει 話さない

書く γυρίζει 書かない

帰る γυρίζει 帰らない

Nos casos dos verbos terminados em  e , as coisas mudam um pouco. Quando a terminação for , trocamos o  από た + ない. E quando a terminação do verbo for , trocamos o  από わ + ない.

待つ γυρίζει 待たない

買う γυρίζει 買わ ない

Grupo dos verbos terminados em いる ή える

Neste caso, temos apenas uma regra. Trocamos à terminação  με την καταγγελία ない.

見る γυρίζει 見ない

出る γυρίζει 出ない

食べる γυρίζει 食べない

Grupo de verbos japoneses irregulares

Não existe regra.

する γυρίζει しない

来る γυρίζει 来ない

O passado negativo dos verbos em japonês

Finalmente chegamos ao passado negativo dos verbos japoneses. A notícia boa é que este tempo verbal só possui uma única regra para todos os grupos de verbos, a não ser os irregulares.

Para conjugar o passado negativo dos verbos em japonês, basta obter o verbo no presente negativo e trocar a terminação  από かった. Ρίξτε μια ματιά στα παρακάτω παραδείγματα:

話す γυρίζει 話さない e depois vira 話さなかった

待つ γυρίζει 待たない e depois vira 待たなかった

買う γυρίζει 買わ ない e depois vira 買わ なかった

Grupo de verbos japoneses irregulares

Não existe regra.

する γυρίζει しなかった

来る γυρίζει 来なかった

Exemplos de frases com verbos em japonês

彼は英語を話す。

彼は魚を生で食べない。

昨日本を買った。

私は何も見なかった。

Άσκηση γραφής των kanji

Παρακάτω είναι τα Ιαπωνικά ιδεογραφικά σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το άρθρο. Επιλέγοντας τα επιθυμητά kanji αντιγραφή και επικόλληση τους σε Φύλλο πρακτικής Kana και Kanji θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο όπου μπορείτε να δείτε το εκτυπώσιμο αρχείο και να εξασκηθείτε στην ιαπωνική καλλιγραφία καλύπτοντας τα γκρίζα σύμβολα και προσπαθώντας να γράψετε μόνοι σας. Απλά εκτυπώστε και εξασκηθείτε.